เป็นกระบวนการเชื่อมโดยการอาร์กแบบหนึ่ง ซึ่งได้รับความร้อนจากการอาร์กระหว่างลวดเชื่อมแบบต่อเนื่อง (Continuous Filler Metal or Consumable Electrode) กับชิ้นงาน และมีแก๊สจากแหล่งภายนอกถูกจัดให้จ่ายออกมาเป็นเกราะปกคลุมแนวเชื่อมขณะ อาร์กเพื่อป้องกันการรวมตัวจากบรรยากาศ กระบวนการเชื่อมแบบนี้แบ่งออกได้เป็น 4 วิธีการ (Variations) ตามชนิดของแก๊สที่ใช้เป็นเกราะป้องกันขณะอาร์กหรือชนิดของการส่งป้อนโลหะ (Metal Transfer) ไปยังแนวเชื่อมได้แก่

-MIG เป็นการเชื่อมโดยใช้แก๊สเฉื่อยบริสุทธิ์เป็นเกราะป้องกันในการเชื่อมโลหะจำพวกที่ไม่ใช่เหล็ก
-MICRO WIRE เป็นการเชื่อมแบบป้อนลวดเชื่อมในลักษณะลัดวงจร (Metal Transfer) หรือ Short –Circuiting Transfer โดยสามารถเชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม


-CO2 เป็นการเชื่อมโดยใช้แก๊สคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เป็นแก๊สปกป้องขณะอาร์กและใช้ลวดเชื่อมขนาดโตกว่า
-SPRAY เป็นการเชื่อมโดยใช้ส่วนผสมของแก๊สอาร์กอน (Argon) กับแก๊สออกซิเจนเป็นแก๊สปกป้องขณะอาร์ก


การเชื่อมแบบ MIG จะขจัดปัญหาในการใช้ลวดเชื่อมที่มีความยาวจำกัด ทั้งกรณีการป้องกันการรักษาความสะอาดและสามารถเชื่อมได้ทุกตำแหน่ง

ข้อดีของการเชื่อมโลหะด้วยวิธี MIG
1.จะให้คุณภาพต่อแนวเชื่อมสูงในการเชื่อมโลหะและโลหะผสมเกือบทุกชนิดที่อยู่ใน โรงงานอุตสาหกรรม
2.การทำความสะอาด ภายหลังจากการเชื่อม น้อยมาก
3.การอาร์กและแอ่งหลอมละลายที่แนวเชื่อม สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
4.การเชื่อมอาจทำได้ในทุกท่าเชื่อมซึ่งแล้วแต่ขนาดของลวดเชื่อมที่ใช้และวิธีการ (Variation)
5.สามารถเชื่อมได้ด้วยความเร็วสูง ทำให้ประหยัดในเรื่องของเวลา
6.ไม่มีขี้ฟลั๊กหรือ สแลก (Slag) จึงไม่มีปัญหาฟลั๊กรวมตัวกับแนวเชื่อม (Slag Inclusion)