?การเชื่อมไฟฟ้า (Arc Welding)
การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้ามีมานานแล้ว โดยใช้สําหรับเชื่
อมซ่อมแซมชิ้นส่วนโลหะที่ชํารุดหรือประกอบชิ้นส่วนเขาด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นคุณภาพแนวเชื่อมยังไม่ดีนัก ปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปมาก มีการปรับปรุงทั้งด้านกลวิธีการเชื่อมและคุณภาพของรอยเชื่อม นอกจากนั้นยังมีการคิดค้นขบวนการเชื่อมไฟฟ้าที่แปลกใหม่อีกมากมาย เช่น การเชื่อมแบบมิก การเชื่อมแบบทิก การเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์ การเชื่อมแบบพลาสม่า และอื่นๆ

?ความหมายของการเชื่อมโลหะ
ขบวนการเชื่อมไฟฟ้าที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้คือ การเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมมีสารพอกหุม (Shielded Metal Arc Welding) หรือเรียกว่าการเชื่อมด้วยธูปเชื่อม ซึ่งเป็นขบวนการเชื่อมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากต้นทุนต่ํา งานที่เชื่อมด้วยขบวนการนี้ ได้แก่ ท่อส่งแก๊ส ท่อส่งน้ํามัน งานโครงสร้าง งานช่างกลเกษตร และอื่นๆ
ขอดีของขบวนการเชื่อมแบบนี้คือ สามารถเชื่อมได้ทั้งโลหะที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็ก ที่มีความหนาตั้งแต่1.2 มม. ขึ้นไป และสามารถเชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม

ข้อดี-ข้อเสียของการเชื่อมเมื่อเปรียบเทียบกับการย้ําหมุด

?ข้อดีของการเชื่อม
1. โครงสรางของงานไม่ยุ่งยาก
2. รอยต่อมีคุณภาพสูง
3. สามารถป้องกันการรั่วไหลของแก๊ส น้ำมัน ของเหลว และอากาศได้ดี
4. ประหยัดวัสดุ
5. ลดขั้นตอนการทํางาน
6. งานมีคุณภาพสูงคงทนและสวยงาม
7. ลดต้นทุนการผลิต
8. ลดเสียงดังขณะทํางาน

?ข้อเสียของการเชื่อม
1. ทําให้คุณสมบัติของงานเชื่อมเปลี่ยนแปลง
2. งานบิดตัวและหดตัว
3. ทําให้เกิดความเค้นตกค้างอยูในวัสดุงานเชื่อม
4. การตรวจสอบคุณภาพของงานเชื่อมทําได้ยาก
5. ชิ้นส่วนของงานเชื่อมมีความไวต่อการเกิดความเค้นเฉพาะที่\