โลหะเป็นธาตุที่พบมากที่สุด ส่วนมากมักอยู่ในสถานะของแข็งยกเว้นปรอทที่มีสถานะเป็นของเหลว ทำให้อนุภาคอยู่ชิดกัน แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคสูงทำให้มีจุดเดือด และจุดหลอมเหลวที่สูง ผิวมันวาว สามารถนำมาตีเป็นแผ่นได้ นำไฟฟ้าและความร้อนได้ดี เมื่อทำปฏิกิริยากับกรด จะได้ฟองแก๊สของไฮโดรเจนเสมอ
โลหะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.วัสดุโลหะประเภทเหล็ก (Ferous Metals)

2.วัสดุโลหะประเภทไม่ใช่เหล็ก (Non-Ferous Metals)