Talay Tools มีความรู้มาฝาก
ครั้งนี้เรามาให้ความรู้ถึงเรื่อง
รู้หรือไม่ ?
เลือกดอกสว่านอย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ดอกสว่านมีแยกประเภทการใช้งานหลัก ๆ 3 ประเภท


1.ดอกสว่านเจาะไม้
มีลักษณะส่วนปลายแหลม มีหัวเกรสช่วยในการนำศูนย์ ปลายดอกจะคล้ายหางปลา ลดการแกว่ง เป็นดอกสว่านที่ใช้สำหรับเจาะไม้ที่มีขนาดไม่กว้าง ดอกสว่านเจาะไม้ผลิตจากเหล็กคาร์บอนต่ำ ทำให้สามารถทนความร้อนและแรงเสียดทานได้ดีมาก


2.ดอกสว่านเจาะเหล็ก
เป็นดอกสว่านที่ใช้เจาะวัสดุเนื้อแข็ง เหล็ก อลูมิเนียม หรือวัสดุเนื้ออ่อนได้ มีลักษณะเป็นเกลียวตัดตลอด ปลายดอกสว่านจะแหลมเพื่อใช้ในการจิกชิ้นงาน สามารถนำมาใช้เจาะชิ้นงานที่เป็นไม้หรือโลหะทั่วไปรวมไปถึงพลาสติกได้อีกด้วย


3.ดอกสว่านเจาะปูน
มีลักษณะของดอกสว่านเป็นเกลียวบิด ส่วนปลายดอกเป็นเหล็กชุบแข็งพิเศษ เพื่อช่วยรองรับแรงกระแทกจากการใช้งาน เหมาะสำหรับเจาะปูน ซีเมนต์ บล็อก หรืออิฐ เป็นต้น ดอกสว่านชนิดนี้จะผลิตจากเนื้อโลหะที่อ่อนกว่าส่วนหัวเจาะ สว่านหัวเจาะจะผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์


ซึ่งดอกสว่านในแต่ละประเภทจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้